Sessió Informativa sobre l’Advertencia d’Al·lèrgns en els Aliments (Reglament CE 1169/2011)

El proper 13/12/2014, entrarà en vigor el Reglament CE 1169/2011, sobre informació facilitada al consumidor, de manera que les empreses d’elaboració i establiments d’alimentació s’han d’adaptar al canvi de normativa en etiquetatge i informació al consumidor. Des del laboratori PIMELAB s’ha previst una sessió informativa per informar i resoldre tots els possibles dubtes que puguin sorgir pel que fa a l’aplicació pràctica del Reglament.

Nou Reglament que donará més informació al consumidor sobre la quantitat de gluten en aliments

S’ha publicat el Reglament  nº 828/2014 que regularà les mencions “sense gluten” i “molt baix en gluten” regulades fins ara pel Reglament nº 41/2009. El nou Reglament començarà a aplicar-se a partir del 20 de juliol de 2016, moment en el qual s’han d’aplicar els requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments i es derogarà l’anterior Reglament de acord amb el Reglament núm 828/2014.

Nova versió de la norma UNE-EN ISO 9001:2015

S’ha publicat oficialment l’esborrany de la norma ISO 9001: 2015, revisada pel comitè ISO/TC 176. En aquesta nova versió es millora la redacció de manera que la fa més compatible a serveis. Com a principals canvis destaca la planificació i el lideratge. Es manté l’enfocament per processos i s’emfatitza el procés de millora contínua per part de l’organització. PIMELAB posa a la seva disposició als seus tècnics per ajudar-los a implementar en la seva organització els canvis en la nova versió.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

L’obra de de construcció de la “Nova EDAR de Ferreries” ha estat adjudicada a la UTE Juan Mora, S.A. OMS SACEDE, S.A.U. per un import d’adjudicació de 2.447.622,00 € (IVA exclòs), essent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra, i el control ambiental de la mateixa. Actualment, a causa dels increments de cabal ia la tecnologia de tractament, les instal·lacions existents resulten insuficients per obtenir els requisits de qualitat exigits en la normativa d’aplicació. A més es dotarà a planta d’un tractament terciari per millorar la qualitat de l’efluent.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de “Vial de bicicletes i Condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior”

L’obra de de construcció del “Vial de bicicletes i condicionament del Camí de Torralba, d’Alaior a l’encreuament amb la carretera ME-12, FASE 1” ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, SA sent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra. Aquesta obra ha consistit en la millora del tram comprès entre el poblat prehistòric de Torralba i l’encreuament amb la Me-12, així com la construcció d’un vial de bicicletes paral·lel al tram, controlant els terraplens, compactacions del terreny i material utilitzat segons les especificacions establertes en el PG-3 (Plec de Prescripcions Tècniques Generals … Continue reading

Nova Norma de Qualitat de Derivats Càrnics (Reial Decret 474/2014)

El BOE va publicar el 18 de juny de 2014 el Reial Decret 474/2014, pel qual s’aprova la norma de qualitat de derivats càrnics que actualitza i simplifica la legislació anterior.Aquesta nova Norma es un exercici de síntesis i recopilació dels diferents productes càrnics que es produeixen a Espanya. Amb ella es facilita la competencia lleial entre les industries i demés operadors del mercat, s’estableix una categorització de productes per qualitats o categoríes que els faci comparables i garantitza que els consumidors consumeixin productes de qualitat perfectament caracteritzats, millorant la informació que reben i les seves denominacions de venda.

Geolodia 2014 (Jornada Geològica)

Per a la primera edició del Geolodia Menorca, el 2012 es va triar un interessant recorregut entre les platges de Binimel·là i Cala Mica, al nord de Menorca, terme municipal d’Es Mercadal, el que va haver de ser suspès per causes meteorològiques. D’aquesta manera, el Geolodia – Menorca 2014, neix amb la voluntat de complementar l’excursió del 2012, per un dels punts de major interès geològic de l’illa. La diversitat de roques i l’espectacularitat i atractiu de les seves formes, justifiquen l’elecció. La jornada tindrà lloc el diumenge 11 de maig a les 10:30h a BINIMEL·LÀ.

Creació de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)

El Consell de Ministres va aprovar, en data 17 de gener de 2014, el Reial Decret 19/2014, pel qual es refonen l’Institut Nacional de Consum (INC) i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) . D’aquesta manera, tots dos organismes autònoms s’uneixen en un de nou anomenat Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) . A partir d’aquesta data, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició assumeix les competències i responsabilitats que fins ara exercien ambdós organismes autònoms . El nou organisme neix amb una vocació integradora i de cooperació de tots els agents involucrats en la garantia … Continue reading