Inicio / Alimentación

Notícies en la categoria: Alimentación

Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

El Reglament UE 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor establir la OBLIGATORIETAT de declarar la presència de qualsevol dels lèrgens que figuren en l’Annex II del citat Reglament: En productes envasats: cal destacar els al·lèrgens en la llista d’ingredients mitjançant diferent tipografia de text. Si no hi ha llista d’ingredients, s’inclourà “conté…” . En tots els productes servits per la restauració al consumidor final s’ha de facilitar al consumidor la informació sobre els al·lèrgens potencials. Cada vegada són més les persones amb algun tipus d’intolerància davant al·lèrgens presents en molts dels aliments, és per això que el sector … Continue reading

Modificació de la Norma de Qualitat dels formatges i formatges fosos

Es publica el Reial decret 818/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, i pel qual es modifica la disposició transitòria segona del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, la paleta i la canya de llom ibèric. Aquesta norma suprimeix les denominacions facultatives segons el contingut de matèria grassa, a fi que els operadors puguin efectuar declaracions nutricionals sobre el … Continue reading

Sessió Informativa sobre l’Advertencia d’Al·lèrgns en els Aliments (Reglament CE 1169/2011)

El proper 13/12/2014, entrarà en vigor el Reglament CE 1169/2011, sobre informació facilitada al consumidor, de manera que les empreses d’elaboració i establiments d’alimentació s’han d’adaptar al canvi de normativa en etiquetatge i informació al consumidor. Des del laboratori PIMELAB s’ha previst una sessió informativa per informar i resoldre tots els possibles dubtes que puguin sorgir pel que fa a l’aplicació pràctica del Reglament.

Novetats Legislatives en Etiquetatge de Productes Càrnics

El passat 6 de novembre va tenir lloc a les instal·lacions de Sa Granja a Maó, el Curs de formació en matèria d’etiquetatge de Productes Carnics, al qual van assistir tècnics del laboratori PIMELAB, per tal d’oferir als seus clients i socis de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca ( PIME Menorca), assistència tècnica al respecte. El responsable del curs va ser el cap del Departament de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr Miquel Àngel Frau Caldentey. Els objectius del curs van ser el donar a conèixer les novetats … Continue reading

Curs sobre Novetats Legislatives en matèria d’Etiquetatge Alimentari

Els dies 26 i 27 de febrer es va impartir en les instal·lacions de PIME Maó, un Curs sobre les Novetats Legislatives relatives a l’etiquetatge alimentari, per part de tècnics del Servei de Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, a través de l’Associació de Curadors de Formatge de Menorca (vinculada a PIME Menorca). Els objectius del curs han estat el de donar a conèixer les novetats legislatives de la Unió Europea en matèria d’etiquetatge al sector agroalimentari referents a informació alimentària que s’ha de facilitar al consumidor, declaracions nutricionals i … Continue reading

Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables

Personal de PIMELAB ha assistit a la Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables, organitzada per la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. La Comissió Europea ha demanat a totes les regions d’Europa que elaborin estratègies regionals d’investigació, desenvolupament i innovació amb la finalitat d’optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees. El nou marc global exigeix un esforç d’especialització en aquelles àrees en què som excel·lents o tenim possibilitat de ser-ho, i de coordinació, tant a escala estatal com europea, de les polítiques de recerca i … Continue reading

Etiquetatge dels Aliments (Novetats respecte el Reglament CE 1169/2011)

L’etiquetatge dels aliments es troba actualment regulat al nostre país mitjançant el R.D. 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma General d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i que incorpora les disposicions de la legislació comunitària en la matèria. Aquesta norma, és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final com a restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats similars.

Preguntes més freqüents sobre el Registre Sanitari

Què ha suposat la recent aprovació del Reial decret de Registre Sanitari? L’aprovació del R.D. 191/2011, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, ha suposat la derogació de l’antic R.D. 1712/1991, de Registre General Sanitari d’Aliments, així com els articles que regulen autorització i inscripció del R.D. 3484/2000, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats, i del R.D. 1376/2003, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats.