Inicio / Noticias

Notícies

Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

El Reglament UE 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor establir la OBLIGATORIETAT de declarar la presència de qualsevol dels lèrgens que figuren en l’Annex II del citat Reglament:

  • En productes envasats: cal destacar els al·lèrgens en la llista d’ingredients mitjançant diferent tipografia de text. Si no hi ha llista d’ingredients, s’inclourà “conté…” .
  • En tots els productes servits per la restauració al consumidor final s’ha de facilitar al consumidor la informació sobre els al·lèrgens potencials.

Cada vegada són més les persones amb algun tipus d’intolerància davant al·lèrgens presents en molts dels aliments, és per això que el sector de Restauració del nostre país es veurà obligat, abans que finalitzi aquest any 2014, a informar els seus clients de les substàncies al·lèrgens que puguin contenir els seus plats.

Adjudicació a PIMELAB del Servei d’assessorament, Control analític d’aigües i prevenció de Legionella en l’Aeroport de Menorca

El laboratori PIMELAB ha estat l’adjudicatari de l’expedient MAH 103/15 “Serveis d’Assessorament, Control analític d’aigües i Prevenció Legionella en les instal·lacions d’aigua i climatització a l’Aeroport de Menorca”, una vegada realitzada l’obertura de proposicions econòmiques corresponents.

L’expedient va dirigit a donar compliment a les diferents normes recentment promulgades, tant a nivell nacional com autonòmic, relacionades amb la qualitat de l’aigua, i de forma particular que estableix el RD 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, el RD 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà i el Decret 53/2012, sobre la vigilància de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

Modificació de la Directiva Europea relativa a la Qualitat d’Aigües de Consum Humà

Per tal de garantir la coherència amb la legislació de la Unió Europea en matèria d’aigües destinades al consum humà s’ha actualitzat la directiva relativa a la qualitat de les mateixes (Directiva (UE) 2015/1787).

La legislació vigent data de 1998 i cal adaptar-la a les noves necessitats introduint avenços científics i tècnics dels últims anys.

La norma modifica i actualitza nivells fisicoquímics i periodicitats de mostreig entre d’altres.

I Jornades sobre Patrimoni Geològic de Menorca i desenvolupament sostenible

Els dies 20 i 21 de novembre es van celebrar les I Jornades sobre Patrimoni Geològic de Menorca i desenvolupament sostenible al Centre de Convencions des Mercadal, al qual va assistir la geòloga del laboratori PIMELAB.

L’estudi del patrimoni geològic i la geodiversitat figuren entre les branques d’investigació més recents de la geologia. Els elements geològics d’especial interès són una part important del patrimoni natural, tenen valor per si mateixos i requereixen el seu estudi i la seva protecció. A més, el patrimoni geològic pot constituir un important recurs de desenvolupament sostenible, ja que la seva divulgació es fonamenta en el coneixement científic i pot servir per promocionar l’anomenat geoturisme. De la mateixa manera, aquesta divulgació proporciona un nexe d’unió entre coneixement i societat, de gran importància per a involucrar la participació ciutadana en la protecció del medi ambient.

PIMELAB, pioner en la implantació de la norma UNE-EN 16194 de Sanitaris portàtils

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ha distingit a l’empresa menorquina SANIEC, especialitzada en el lloguer i manteniment de sanitaris portàtils, amb la certificació UNE-EN 16194. Aquest certificat és pionera a nivell de Balears, i fins i tot en l’àmbit estatal, ja que actualment únicament hi ha unes deu empreses certificades amb el Sello AENOR de la norma.

PIMELAB ha realitzat la implantació i el seguiment del sistema documental de la norma UNE-EN 16194 a l’empresa, amb estreta col·laboració amb el gerent, Jaume Ventura. Aquest reconeixement és un premi a la tasca realitzada durant més de 15 anys.

AENOR publica una guia per l’aplicació de UNE-EN ISO 9001:2015

AENOR ha publicat una guia per a l’aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001: 2015, en què es dóna la informació per dissenyar, implantar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat en base a l’aplicació d’UNE-EN ISO 9001 : 2015.

Encara que s’ha posat cert èmfasi en explicar els aspectes innovadors de la nova norma UNE-EN ISO 9001: 2015, la publicació explica de manera senzilla i pràctica cadascun dels seus requisits, pretenent que sigui útil per al lector que no tingui un coneixement previ de la mateixa.

Modificació de la Norma de Qualitat dels formatges i formatges fosos

Es publica el Reial decret 818/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, i pel qual es modifica la disposició transitòria segona del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, la paleta i la canya de llom ibèric.

Aquesta norma suprimeix les denominacions facultatives segons el contingut de matèria grassa, a fi que els operadors puguin efectuar declaracions nutricionals sobre el contingut o l’absència de greix d’una manera clara per al consumidor. A més, s’autoritza l’ús de caseïnats i altres productes derivats de la llet com ingredients en l’elaboració de formatges.

Jornada informativa AENOR – Revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001

Arran del Conveni de col·laboració entre les entitats d’AENOR i PIME Menorca, s’inicia un cicle de jornades formatives d’interès.

La primera de les jornades es basa en la revisió de les normes ISO 9001 i ISO 14001 (“L’evolució lògica de 2 normes que s’adapten al seu temps”) i es celebrarà el proper 19 de març a les instal·lacions de PIME Maó.

Visita del Conseller d’Economia del Govern de les Illes Balears al laboratori PIMELAB

El passat 10 de març, el conseller d’Economia del Govern de les Illes Balears, el Sr. Joaquín García i la seva directora general, la Sra. Lourdes Cardona, van visitar les instal·lacions del laboratori PIMELAB, per tal de conèixer de primera mà, els serveis que ofereix aquest al teixit empresarial de Menorca.

El director del centre, Jaume Pons, va explicar al conseller el funcionament dels tres departaments del laboratori (Medi Ambient, Agroalimentari i Construcció) i els camps de treball més importants que s’estan desenvolupant actualment.