Declaració d’al·lèrgens en aliments oferits pel sector de la Restauració

El Reglament UE 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor establir la OBLIGATORIETAT de declarar la presència de qualsevol dels lèrgens que figuren en l’Annex II del citat Reglament: En productes envasats: cal destacar els al·lèrgens en la llista d’ingredients mitjançant diferent tipografia de text. Si no hi ha llista d’ingredients, s’inclourà “conté…” . En tots els productes servits per la restauració al consumidor final s’ha de facilitar al consumidor la informació sobre els al·lèrgens potencials. Cada vegada són més les persones amb algun tipus d’intolerància davant al·lèrgens presents en molts dels aliments, és per això que el sector … Continue reading