Inicio / Serveis / Vials

Vials

Oferim assistència tècnica de control de qualitat en l’àmbit de l’obra civil en carreteres, urbanitzacions, etc… El laboratori disposa de tècnics amb anys d’experiència i formació per poder dur a terme assaigs de control d’execució d’obres, mescles bituminoses, constituents dels aglomerats asfàltics, control de compactacions i plaques de càrrega.

Mecànica de Sòls

  • Assajos d’aptitud de materials en sòls, zahorras, àrids, etc…
  • Assajos de càrrega i resistència (sòls, terraplens i vials)
  • Estudis de compactació del terreny (plaques de càrrega, densitat “in situ”)

Lligants i Mescles bituminoses

  • Assajos inicials tipus pel Marcatge CE
  • Controls de regs d’imprimació i/o adherència
  • Controls de gruix i/o densitat “in situ”