Inicio / Serveis / Construcció

Construcció

El Centre PIMELAB, com a laboratori acreditat en les àrees EHC i GTL, disposa dels medis tècnics necessaris, maquinaria instrumental, personal i instal·lacions per poder realitzar amb una gran fiabilitat tots els assajos.

Formigó

 • Control de qualitat de l’edificació
 • Assajos de resistencia
 • Controls d’amasat del formigó
 • Proves de càrrega en estructures

Àrids Naturals i Reciclats

 • Control de Qualitat de producció
 • Control de Qualitat empreses reciclat RCD’s
 • Caracterització físico-mecànica i química

Ciment

 • Assajos de resistencia
 • Caracterització físico-mecànica i química

Acers

 • Barres d’acer corrugat i malles electrosoldades
 • Característiques geomètriques i mecàniques

Prefabricats de Formigó

 • Blocs de formigó, ratjoles, bovedilles, adoquins, etc…
 • Control de qualitat de producción
 • Assajos de de resistencia

Patología de Construccions

Els estudis de patología tenen com a objectiu determinar les causes de l’aparició de danys i/o anomalíes en les construccions.

 • Assajos de carbonatació
 • Proves d’estanqueïtat de cobertes