Inicio / R+D+i

R+D+i

Les línies de R+D+i de Pimelab van orientades a la creació de serveis i execució de projectes de caràcter estratègic, basats en la innovació tecnològica.

L’objectiu del centre és el foment de la investigació en les empreses, per lo que ofereix un ampli ventall d’activitats que puguin recolzar-les en el tot el seu procés de negoci. Treballem conjuntament amb els nostres clients, tant en projectes concrets com desenvolupaments integrals, assolint solucions innovadores als problemes que ens proposen.

A continuació es descriuen alguns exemples de projectes relacionats amb les nostres activitats, la majoria dels quals de financiació pública.

Projectes més destacables dels darrers anys:

Estudi sobre materials de jaciments en explotació pel sector de la construcció en Menorca

Any execució: 1999
Etiquetes: construcció, àrids
Autors: Joana Moll Quintana, Carlos Simó de Olivar

L’objectiu del present projecte és el de conèixer les característiques i qualitats dels materials procedents d’explotacions de jaciments destinats al sector de la construcció de l’illa de Menorca.

S’han avaluat les qualitats dels materials produïts en dits jaciments i que podem destacar:

 • Arenes o Àrid fi d’origen natural.
 • Arenes o Àrid fi procedent del “machaqueo”.
 • Àrids gruixuts (gra d’arròs, garbancillo, gravilla).
 • Pedra natural caliça tipus “Pedra marès”.
 • Pedra natural caliça tipus “Pedra viva”.

Projecte ADAPT – Programa Integral d’Assessorament, Formació i Assistència Tècnica en Matèria de Qualitat Alimentaria

Any execució: 1999 – 2002
Etiquetes: ADAPT, qualitat alimentaria
Autors: Joana Moll Quintana, Encarna Genestar Moll

ADAPT és una Iniciativa Comunitaria la finalitat del qual és contribuir a l’adaptació dels treballadors a les transformacions industrials i millorar el funcionament del mercat de treball per tal d’afavorir el creixement, l’ocupació i la competitivitat de les empreses de la Unió Europea.

El Programa Integral d’Assessorament, Formació i Assistència Tècnica en matèria de Qualitat Alimentària, és un subprojecte orientat a millorar competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant el recolzament al desenvolupament tecnològic i a la implantació de sistemes d’assegurament de la qualitat, en l’àrea de qualitat i higiene alimentaria.

Es fonamenta en un pla integral d’actuacions que engloba:

 • Diagnosi de Qualitat i Higiene Alimentaria per l’anàlisi de les necessitats formatives i tècniques.
 • Accions de Formació i Accions d’Informació, Divulgació i Sensibilització.
 • Consultoria i Assessorament.
 • Assistència Tècnica i recolzament al desenvolupament tecnològic.

Projecte d’Investigació per a la formulació de paràmetres de control i standards de qualitat del formatge artesà recent elaborat

Any execució: 2000-2001
Etiquetes: Paràmetres, standards qualitat, formatge, menorca
Autors: Joana Moll Quintana, Encarna Genestar Moll

Estudi Tècnic en el Sector de Venda de productes càrnics i derivats

Any execució: 2002
Etiquetes: càrnics, derivats, estudi tècnic
Autors: Joana Moll Quintana, Encarna Genestar Moll

La majoria dels establiments del sector de venda de productes càrnics, reben les canals o peces de carn de escorxadors, que posen a la venda directament al consumidor, o per a l’elaboració de productes càrnics.

Aquest estudi ha realitzat un anàlisi complert de 17 establiments de venda de productes càrnics de Menorca, obtenint:

 • Diagnosi exhaustiu dels establiments en matèria de qualitat i higiene alimentaria, i grau de compliment de les normatives vigents.
 • Identificació dels principals riscos sanitaris i punts crítics de l’activitat.
 • Mesures d’actuació prioritàries.

Assistència Tècnica en Matèria de Gestió Mediambiental pel Sector de Bugaderies de Menorca

Any execució: 2002
Etiquetes: aigua residual, bugaderies, menorca, assistència tècnica
Autors: Joana Moll Quintana, Encarna Genestar Moll

Iniciativa a nivell del sector de les lavanderies de Menorca, per tal de donar compliment a les normatives actuals en matèria d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram públic.

Es fonamenta en un Diagnosi previ de l’aigua residual procedent de diferents empreses del sector, analitzant la càrrega contaminant i el seu compliment davant dels valors paramètrics establerts en les diferents directives i ordenances municipals.

Posteriorment s’ha donat un assessorament tècnic per tal d’optimitzar els processos i reduir la càrrega contaminant.

Estudi de la vida útil dels productes càrnics frescos

Any execució: 2004
Etiquetes: caducitat, productes càrnics frescos, microbiologia
Autors: Encarna Genestar Moll

Actualment existeixen en el mercat una gran quantitat de productes càrnics frescos elaborats a base de peces de carn o carn picada com hamburgueses, mandonguilles, pinxos, salsitxes, etc. Aquests productes, permeten un millor aprofitament de tota classe de carns y donen sortida a certes peces, que d’altra manera són més difícils de vendre, tot i que s’ha de tenir en compte la importància de la utilització de carns fresques i en bon estat per a l’elaboració d’aquests productes, així com la importància de les condicions de fred durant la seva elaboració i conservació, ja que són productes que es fan malbé fàcilment i d’elevat risc sanitari.

El present projecte ha permès determinar la vida útil dels productes càrnics frescos analitzant la influència de la temperatura de conservació a que estan sotmesos i la influència de la qualitat de la carn utilitzada en la seva elaboració sobre la qualitat del producte final, així com la seva velocitat de degradació. Tot això amb l’objectiu que l’empresari pugui aprofitar i optimitzar al màxim els recursos càrnics sense perjudicar la qualitat dels seus productes i sense riscos higiènico-sanitaris.

Optimització i Comprovació de la caducitat dels aliments envasats al buit

Any execució: 2005
Etiquetes: caducitat, aliments, envasat, buit
Autors: Encarna Genestar Moll

Estudi sobre la situació actual dels nivells de conservants nítrificants (E-249, E-250, E-251 y E-252) en embotits curats fermentats típics de Menorca, i la seva influència en la carrega microbiana

Any execució: 2006
Etiquetes: conservants, E-249, E-250, E-251, E-252, embotits curats, microbiologia
Autors: Jaume Pons Fuxà, Marga Genestar Taltavull

Influència del procés de refredament sobre la qualitat dels embotits cuinats típics de Menorca

Any execució: 2006
Etiquetes: temperatura, microbiologia, embotits
Autors: Jaume Pons Fuxà, Marga Genestar Taltavull

Implantació de Tècniques pel Control Analític d’Aigües de Consum Humà: Espectrofotometria d’Absorció Atòmica i Cromatografia de Gasos amb Detector de Masses tipus quadrupol magnètic

Any execució: 2006 – 2007
Etiquetes: aigua, cromatografia gasos-masses, absorció atòmica
Autors: Jaume Pons Fuxà

Anàlisi de Possibles zones declarables com a vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari en Menorca

Any execució: 2006 – 2007
Etiquetes: nitrats, agricultura, aigua, Menorca, contaminacíó
Autors: Jaume Pons Fuxà, Britta Hernández Scharf

Optimització i Millora de la fabricació de fertilitzants orgànics a partir de subproductes orgànics d’origen vegetal i animal

Any execució: 2007
Etiquetes: fertilitzant orgànic, optimització, compost
Autors: Jaume Pons Fuxà, Marga Genestar Taltavull

La importància del reciclatge està adquirint una major dimensió per l’accelerat creixement urbanístic i la necessitat de reutilitzar matèries primeres rebutjades. L’aprofitament dels residus urbans de poda vegetal o residus procedents de restes d’origen animal, esdevenen pràcticament el 50% del volum total. La seva reutilització es pot donar amb compostatge.

Els principis que inspiren la Politica Europea sobre Gestió de Residus, concedeixen als tractaments biològics una posició preferent en relació a altres sistemes de tractament como la incineració o l’abocament.

Aquest estudi es basa en optimitzar el procés de compostatge de diferents empreses relacionades amb el sector del reciclatge per tal d’obtenir un producte de major qualitat i competitiu en el mercat. Les aplicacions del compost són variades, entre les que podem destacar el seu ús com a fertilitzant orgànic, regenerador de terrenys àrids, activitats d’agrojardineria, regeneració de canteres, etc..

Estudi sobre la qualitat de l’aigua en els nuclis urbans de Menorca per a les obres de formigó

Any execució: 2007
Etiquetes: construcció, aigua, formigó
Autors: Jaume Pons Fuxà, Carlos Simó de Olivar

Les estructures de formigó constitueixen l’element fonamental de les obres d’edificació, per lo que aquestes estuctures s’han de projectar i executar complint els requisits essencials relatius a la resistència mecànica i durabilitat.

Totes les matèries primeres utilitzades en l’elaboració de formigó han de presentar unes característiques òptimes pel seu ús, de manera que el ciment, els àrids i l’aigua compleixin amb els requisits físico-mecànics i químics que dicta la normativa, EHE. Tant el ciment com els àrids emprats estan sotmesos a controls de qualitat rigorosos per part del fabricant, en canvi, no succeeix el mateix amb l’aigua.

L’aigua utilitzada per l’amasat i el curat del formigó té que reunir certes condicions per realitzar eficaçment la seva funció, de no ser així, ens podem trobar amb alteracions en el fraguat i l’enduriment del formigó, disminució de la seva resistència i durabilitat, aparició d’eflorecencies, etc…

Amb el present projecte es realitzarà una classificació de les aigües pel seu ús en les obres de formigó en els diferents municipis de l’illa de Menorca, tenint especial cura en els clorurs per l’efecte que té la intrusió marina a Menorca.