Inicio / Formació

Formació

PIMELAB realitza una important tasca de formació a través de jornades tècniques i divulgatives, seminaris impartits per tècnics qualificats i amb programes disenyats en funció de les necesitats de cada empresa.

Formació en Higiene Alimentaria per a manipuladors d’aliments

És important conèixer i complir les normes durant la manipulació d’aliments, per tal de poder garantir la seguretat d’aquests i evitar malalties. La formació dels manipuladors d’aliments és obligatòria, i s’obté un certificat que acredita com a manipulador, poder treballar en l’àmbit alimentari.

Un manipulador d’aliments és tota persona que per la seva activitat laboral té contacte directe amb els aliments durant qualsevol de les fases, des que es rep fins que arriba al consumidor final, això inclou durant: la seva preparació, fabricació, transformació, envasat, emmagatzematge, transport , distribució, venda, subministrament i servei.

Formació per a personal que realitza tasques en contacte amb aigües de consum humà

Amb la realització d’aquest curs es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements i habilitats mínimes en higiene i seguretat alimentària per als manipuladors d’aigües de consum humà, tant en empreses públiques com privades.

La formació és un instrument important per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions i autocontrol de l’abastiment i ha de respondre a necessitats concretes de cada entitat gestora de l’aigua. Per això, les persones que realitzin tasques en contacte directe amb l’aigua de consum humà (manteniment de la instal·lació, maneig de mostres, determinacions in situ, …) han de disposar d’una formació adequada a les tasques que desenvolupen al seu lloc de treball.

És responsabilitat de les entitats gestores garantir que el personal al seu servei tingui la formació adequada al seu lloc de treball.