Inicio / Aguas

Notícies en la categoria: Aguas

Nou Reial Decret 742/2013, pel que s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de les piscines

S’ha publicat al BOE d’11 d’octubre de 2013, el Reial Decret 742/2013 , de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnico-sanitaris de les piscines . Aquest Reial decret té per objecte establir els criteris bàsics tecnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats de l’ús de les mateixes.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat i Seguiment Ambiental de la Fase I de l’Ampliació de l’Abocador de Milà II, Maó (Menorca)

La Fase I de l’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II a Maó (Menorca), ha estat adjudicada a l’empresa Antonio Gomila, S.A. per un import d’adjudicació de 2.264.500,00 €, per part del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca. El laboratori PIMELAB s’ha encarregat del control de qualitat de l’obra, així com del seguiment ambiental de la mateixa, d’acord amb el pla de control de qualitat de l’obra. S’ha comptat amb el suport i dilatada experiència de l’empresa Lurgintza, S.A. com enginyeria geològica pel control dels Geosintètics d’impermeabilització i de la barrera geològica artificial de l’abocador.

Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables

Personal de PIMELAB ha assistit a la Mesa Tecnològica: El Sector de Medi Ambient, Recursos Hídrics, Agroalimentació i Energies Renovables, organitzada per la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. La Comissió Europea ha demanat a totes les regions d’Europa que elaborin estratègies regionals d’investigació, desenvolupament i innovació amb la finalitat d’optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees. El nou marc global exigeix un esforç d’especialització en aquelles àrees en què som excel·lents o tenim possibilitat de ser-ho, i de coordinació, tant a escala estatal com europea, de les polítiques de recerca i … Continue reading

Control de la Corrosió en Sistemes de Distribució d’Aigua (Index de Langelier)

La corrosió té lloc a causa que els metalls tendeixen a oxidar-se quan es troben en contacte amb l’aigua, resultant en la formació de sòlids estables. La corrosió en els sistemes de distribució d’aigua pot tenir un impacte sobre la salut dels consumidors, els costos del tractament de l’aigua i en l’aparença de l’aigua final. Diversos mètodes poden ser utilitzats per diagnosticar, avaluar i controlar els problemes de la corrosió. Les tècniques per controlar inclouen consideracions en el disseny dels sistemes de distribució i la seva fontaneria, modificacions de la qualitat de l’aigua, inhibidors de corrosió, protecció catòdica, capes i … Continue reading

Transmissió dels informes analítics, relatius a aigües de consum humà, a la base de dades del SINAC, segons el R.D. 140/2003

Per tal d’afavorir el compliment de l’article 30 del R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Ministeri de Sanitat i Consum ha desenvolupat una aplicació informàtica, per al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC) – http://sinac.msc.es/. L’objectiu fonamental del SINAC és disposar d’un sistema informatitzat per identificar, a nivell nacional, la qualitat sanitària de les aigües de consum, les infraestructures dels sistemes d’abastament, des de la captació fins a la distribució d’aigua, ja sigui a través de xarxes de distribució públiques o privades, cisternes i dipòsits mòbils o fixos, … Continue reading

Publicació del Decret 53/2012, sobre Vigilancia Sanitaria de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

La publicació d’aquest Decret té per objecte desenvolupar en l’àmbit de les Illes Balears el R.D. 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, mitjançant l’aprovació del programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears, la creació de la Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà i la creació del Registre d’Entitats Gestores dels Abastiments d’Aigua de Consum Humà o de qualsevol altra activitat lligada a aquests abastiments.