Inicio / Aguas / Publicació del Decret 53/2012, sobre Vigilancia Sanitaria de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

Publicació del Decret 53/2012, sobre Vigilancia Sanitaria de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

La publicació d’aquest Decret té per objecte desenvolupar en l’àmbit de les Illes Balears el R.D. 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, mitjançant l’aprovació del programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears, la creació de la Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà i la creació del Registre d’Entitats Gestores dels Abastiments d’Aigua de Consum Humà o de qualsevol altra activitat lligada a aquests abastiments.

NOVETATS:

  • REGISTRE D’ENTITATS GESTORES DE ZONES ABASTIMENT D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Es crea el Registre d’Entitats Gestores dels Abastiments d’Aigua de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastiments de les Illes Balears.

S’inscriuran (segons punt 2.4. Annex I del Decret), les entitats gestores que gestionin abastiments d’aigües de consum humà o part d’aquests o qualsevol altra activitat lligada a aquests abastiments, tant si el subministrament es realitza mitjançant xarxes públiques o privades, cisternes o dipòsits mòbils, o pous propis.

Totes les entitats han d’informar del control sanitari de l’aigua subministrada a través del SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum Humà). La utilització i el subministrament de dades a aquest programa informàtic són obligatoris per a totes les parts implicades en el subministrament d’aigua.

Informar que pel traspàs d’informació dels butlletins d’anàlisi, el laboratori PIMELAB ® disposa d’un sistema informatitzat de traspàs automàtic de la informació, prèvia revisió per part dels tècnics, del SINAC.

  • ANNEX I – Tipus d’Anàlisi (Taula 1)

En relació amb les captacions (pous, fonts superficials, etc …), es considera indispensable que el gestor faci un control analític de l’aigua sense tractar, directament a la sortida de la captació (aixeta de presa de mostres), per tal de facilitar informació sobre la qualitat de l’aigua captada.

El nou Decret augmenta els paràmetres a controlar en les captacions, introduïnt metalls pesants, compostos orgànics volàtils:

Escherichia coli, Enterococs, Clostridium pergringens, Antimoni, Arsènic, Boro, Cadmi, Cianur, Coure, Crom, 1,2-dicloroetà, Fluorurs, Mercuri, Níquel, nitrats, Nitrits, Plom, Seleni, Tricloroetilè, tetracloroetilè, Bacteris coliformes, Recompte de colònies a 22 º C, Alumini, amoni, Clorurs, Color, Conductivitat, Ferro, Manganès, Olor, Oxidabilitat, pH, Sabor, Sodi, Sulfats i Terbolesa.

Es determinaran altres paràmetres depenent de la ubicació i dels riscos particulars de la captació, i sota criteri de l’autoritat sanitària: benzè, benzo (α) pirè, hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA), plaguicides, etc …

Podeu descarregar-vos el Decret en el següent enllaç: http://boib.caib.es/pdf/2012100/mp53.pdf