Transmissió dels informes analítics, relatius a aigües de consum humà, a la base de dades del SINAC, segons el R.D. 140/2003

Per tal d’afavorir el compliment de l’article 30 del R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Ministeri de Sanitat i Consum ha desenvolupat una aplicació informàtica, per al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC) – http://sinac.msc.es/. L’objectiu fonamental del SINAC és disposar d’un sistema informatitzat per identificar, a nivell nacional, la qualitat sanitària de les aigües de consum, les infraestructures dels sistemes d’abastament, des de la captació fins a la distribució d’aigua, ja sigui a través de xarxes de distribució públiques o privades, cisternes i dipòsits mòbils o fixos, … Continue reading