Jornada Expansió i Transferencia de Tecnologia

Personal de PIMELAB ha assistit a la Jornada d’Expansió i Transferència de Tecnologia organitzada per AENOR, i celebrada el 12 de Novembre de 2012 a les instal·lacions del ParcBit de Palma de Mallorca. Els objectius primordials de la jornada han estat exposar la Rentabilització dels resultats derivats d’activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació, l’Incentiu fiscal segons l’article 23 de la Llei d’impost sobre societats, i les característiques de la nova norma UNE 166008.

PIMELAB elabora l’Informe Geotècnic per la consolidació de 4 galeries del “Fort Marlborough”

El laboratorio de PIME (PIMELAB) ha realitzat l’estudi geotècnic per la consolidació de 4 galeries del “Fort Marlborough”, ubicat en la Cala Sant Esteve del terme municipal d’Es Castell, Menorca, a petició del Consell Insular de Menorca. Els treballs de camp es varen realitzar durant el mes de febrer del 2012, apreciant la meteorització del masis rocos existent en alguns trams de la galeria. L’informe conclou amb una sèrie de recomanacions necessàries per dur a terme els treballs de manteniment i consolidació de les estructures. El Fort Marlborough, és un dels recintes de la Xarxa Monumental de Menorca, format per … Continue reading

Control de la Corrosió en Sistemes de Distribució d’Aigua (Index de Langelier)

La corrosió té lloc a causa que els metalls tendeixen a oxidar-se quan es troben en contacte amb l’aigua, resultant en la formació de sòlids estables. La corrosió en els sistemes de distribució d’aigua pot tenir un impacte sobre la salut dels consumidors, els costos del tractament de l’aigua i en l’aparença de l’aigua final. Diversos mètodes poden ser utilitzats per diagnosticar, avaluar i controlar els problemes de la corrosió. Les tècniques per controlar inclouen consideracions en el disseny dels sistemes de distribució i la seva fontaneria, modificacions de la qualitat de l’aigua, inhibidors de corrosió, protecció catòdica, capes i … Continue reading

PIMELAB elabora l’Informe Geotècnic per a l’adequació arquitectònica de les coves de s’Aigo i de na Megaré en la Urbanització Cala Blanca

El laboratori de PIME (PIMELAB) ha realitzat en estudi geotècnic de la zona de les coves naturals de Cala Blanca, a petició del Consell Insular de Menorca, per analitzar la viabilitat del projecte turístic d’explotació de les mateixes, apuntant que existeixen solucions tècniques per garantir l’estabilitat de les estructures de les edificacions a sobre les grutes. L’informe conclou que “a partir dels perfils de tomografia elèctrica” s’observa la continuïtat longitudinal i en profunditat de la unitat geotècnica des de la cruïlla del carrer dels Arbocers fins a la zona d’unió amb la cova de na Megaré, la qual cosa permetria … Continue reading

Etiquetatge dels Aliments (Novetats respecte el Reglament CE 1169/2011)

L’etiquetatge dels aliments es troba actualment regulat al nostre país mitjançant el R.D. 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma General d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i que incorpora les disposicions de la legislació comunitària en la matèria. Aquesta norma, és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final com a restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats similars.

Transmissió dels informes analítics, relatius a aigües de consum humà, a la base de dades del SINAC, segons el R.D. 140/2003

Per tal d’afavorir el compliment de l’article 30 del R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Ministeri de Sanitat i Consum ha desenvolupat una aplicació informàtica, per al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC) – http://sinac.msc.es/. L’objectiu fonamental del SINAC és disposar d’un sistema informatitzat per identificar, a nivell nacional, la qualitat sanitària de les aigües de consum, les infraestructures dels sistemes d’abastament, des de la captació fins a la distribució d’aigua, ja sigui a través de xarxes de distribució públiques o privades, cisternes i dipòsits mòbils o fixos, … Continue reading

Publicació del Decret 53/2012, sobre Vigilancia Sanitaria de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

La publicació d’aquest Decret té per objecte desenvolupar en l’àmbit de les Illes Balears el R.D. 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, mitjançant l’aprovació del programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears, la creació de la Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà i la creació del Registre d’Entitats Gestores dels Abastiments d’Aigua de Consum Humà o de qualsevol altra activitat lligada a aquests abastiments.

PIMELAB renova la seva imatge a Internet

El laboratori PIMELAB ha renovat la seva presència a Internet, introduint millores en la seva estructura, amb la intenció de facilitar l’accés dels usuaris a la informació sobre els diversos serveis i activitats del centre. La web presenta un disseny actual en paral·lel a la nova imatge corporativa que permet navegar per les diferents seccions de forma ràpida i senzilla.

El Laboratorio PIMELAB renova la certificació de qualitat ISO 9001:2008

Els dies 8 i 9 de maig, PIMELAB ha aconseguit renovar la certificació de qualitat ISO 9001:2008, que disposa des de 2007 (ER-0839/2007). La prestigiosa entitat AENOR ha atorgat la renovació fins al 2013, reconeixent que PIMELAB aplica un sistema de gestió de qualitat als seus processos d’anàlisis químics, microbiològics i físico-mecànics.