Inicio / Alimentación / Etiquetatge dels Aliments (Novetats respecte el Reglament CE 1169/2011)

Etiquetatge dels Aliments (Novetats respecte el Reglament CE 1169/2011)

L’etiquetatge dels aliments es troba actualment regulat al nostre país mitjançant el R.D. 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma General d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i que incorpora les disposicions de la legislació comunitària en la matèria. Aquesta norma, és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final com a restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats similars.

PRINCIPIS GENERALS DE L’ETIQUETATGE D’ALIMENTS

L’etiquetatge no haurà en cap cas induir a error el consumidor:

 • Sobre les característiques del producte alimentari i, en particular, sobre la seva naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció.
 • Atribuint al producte alimentari efectes o propietats que no tingui.
 • Suggerint que el producte alimentari té característiques particulars, quan tots els productes similars tinguin aquestes mateixes característiques.
 • Atribuint a un producte alimentari propietats preventives, terapèutiques o curatives d’una malaltia humana.

j

INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE L’ETIQUETATGE

Excepte en el cas de les excepcions previstes en la legislació, les indicacions que amb caràcter obligatori han d’aparèixer en l’etiquetatge dels aliments són les següents:

 • La denominació de venda del producte.
 • La llista d’ingredients.
 • La quantitat de determinats ingredients o categoria d’ingredients.
 • El grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior en volum al 1,2%.
 • La quantitat neta, per a productes envasats.
 • La data de durada mínima o la data de caducitat.
 • Les condicions especials de conservació i d’utilització.
 • La manera d’utilitzar, quan la seva indicació sigui necessària per fer un ús adequat del producte alimentari.
 • Identificació de l’empresa: el nom, la raó social o la denominació del fabricant o l’envasador o d’un venedor establert dins de la Unió Europea i, en tot cas, el seu domicili.
 • El lot.
 • El lloc d’origen o procedència, quan el producte procedent de països tercers o procedint d’un país comunitari la no indicació pugui induir a error al consumidor.
 • Les especialment previstes per a diverses categories o tipus de productes alimentaris (Annex V del R.D. 1334/1999).

j

INFORMACIÓ NUTRICIONAL OBLIGATÒRIA

S’introdueix un etiquetatge obligatori sobre informació nutricional per a la majoria dels aliments transformats segons Reglament (CE) 1169/2011. Els elements a declarar de forma obligatòria són: el valor energètic, els greixos, els greixos saturats, els hidrats de carboni, els sucres, les proteïnes i la sal; tots aquests elements s’han de presentar al mateix camp visual. A més, podrà repetir-se en el camp visual principal la informació relativa al valor energètic sol o juntament amb les quantitats de greixos, greixos saturats, sucres i sal. La declaració s’ha de fer obligatòriament “per 100 g o per 100 ml” el que permet la comparació entre productes, permetent a més la decoració “per porció” de forma addicional i amb caràcter voluntari.

Les begudes alcohòliques que continguin més del 1,2% en volum d’alcohol de moment estaran exemptes de l’obligació de contemplar la informació nutricional i la llista d’ingredients.

Obligatorietat d’informació nutricional a partir del 13/12/2016.

j

ETIQUETES MÉS LLEGIBLES

L’etiquetatge ha de ser clar i llegible, de manera que s’estableix una mida mínima de la lletra per la informació obligatòria de 1,2 mm. Tot i així, si la superfície màxima d’un envàs és inferior a 80 cm², la mida mínima es redueix a 0,9 mm. En cas que sigui menor de 25 cm², la informació nutricional no serà obligatòria. En els envasos en què la superfície més gran sigui inferior a 10 cm², no cal incorporar ni la informació nutricional, ni la llista d’ingredients.

Tanmateix, el nom de l’aliment, la presència de possibles al · lèrgens, la quantitat neta i la data de durada mínima d’indicar sempre, independentment de la mida del paquet.

ETIQUETATGE D’INGREDIENTS QUE CAUSEN ALÈRGIES I INTOLERÀNCIES

La majoria de les persones poden menjar una gran varietat d’aliments sense problemes. No obstant, per a un petit percentatge de la població hi ha determinats aliments o components dels mateix que poden provocar reaccions adverses, que poden ser degudes a una al·lèrgia alimentària o una intolerància alimentària .

Els al·lèrgens alimentaris més comuns són la llet de vaca, els ous, la soja, el blat, els crustacis, les fruites, els cacauets i els fruits secs, com les nous. Per a ells s’han establert normes d’etiquetatge que obliguen a indicar la seva presència quan s’incorporen de forma voluntària als aliments com a ingredients.