PIMELAB elabora l’Informe Geotècnic per a l’adequació arquitectònica de les coves de s’Aigo i de na Megaré en la Urbanització Cala Blanca

El laboratori de PIME (PIMELAB) ha realitzat en estudi geotècnic de la zona de les coves naturals de Cala Blanca, a petició del Consell Insular de Menorca, per analitzar la viabilitat del projecte turístic d’explotació de les mateixes, apuntant que existeixen solucions tècniques per garantir l’estabilitat de les estructures de les edificacions a sobre les grutes. L’informe conclou que “a partir dels perfils de tomografia elèctrica” s’observa la continuïtat longitudinal i en profunditat de la unitat geotècnica des de la cruïlla del carrer dels Arbocers fins a la zona d’unió amb la cova de na Megaré, la qual cosa permetria … Continue reading

Etiquetatge dels Aliments (Novetats respecte el Reglament CE 1169/2011)

L’etiquetatge dels aliments es troba actualment regulat al nostre país mitjançant el R.D. 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma General d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i que incorpora les disposicions de la legislació comunitària en la matèria. Aquesta norma, és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final com a restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats similars.