Nova versió de la norma UNE-EN ISO 9001:2015

S’ha publicat oficialment l’esborrany de la norma ISO 9001: 2015, revisada pel comitè ISO/TC 176. En aquesta nova versió es millora la redacció de manera que la fa més compatible a serveis. Com a principals canvis destaca la planificació i el lideratge. Es manté l’enfocament per processos i s’emfatitza el procés de millora contínua per part de l’organització. PIMELAB posa a la seva disposició als seus tècnics per ajudar-los a implementar en la seva organització els canvis en la nova versió.

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

L’obra de de construcció de la “Nova EDAR de Ferreries” ha estat adjudicada a la UTE Juan Mora, S.A. OMS SACEDE, S.A.U. per un import d’adjudicació de 2.447.622,00 € (IVA exclòs), essent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra, i el control ambiental de la mateixa. Actualment, a causa dels increments de cabal ia la tecnologia de tractament, les instal·lacions existents resulten insuficients per obtenir els requisits de qualitat exigits en la normativa d’aplicació. A més es dotarà a planta d’un tractament terciari per millorar la qualitat de l’efluent.