Inicio / Calidad / PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

PIMELAB realitza el Control de Qualitat de la Obra de la “Nova EDAR de Ferreries”

L’obra de de construcció de la “Nova EDAR de Ferreries” ha estat adjudicada a la UTE Juan Mora, S.A. OMS SACEDE, S.A.U. per un import d’adjudicació de 2.447.622,00 € (IVA exclòs), essent el laboratori PIMELAB el designat per dur a terme el control de qualitat de l’obra, i el control ambiental de la mateixa.

Actualment, a causa dels increments de cabal ia la tecnologia de tractament, les instal·lacions existents resulten insuficients per obtenir els requisits de qualitat exigits en la normativa d’aplicació. A més es dotarà a planta d’un tractament terciari per millorar la qualitat de l’efluent.

Darrerament s’han produït alguns despreniments sobre les llacunes de materials procedents del vessant pròxima. Per a això, preveuen una sèrie d’actuacions de millora per a garantir la seguretat de les instal · lacions i en el vessant. En aquest cas la reforma de l’EDAR actual suposarà una millora dels paràmetres d’abocament i per tant una repercussió ambiental positiva, ja que el punt d’abocament és un barranc (Trebalúger) que abans de la seva desembocadura al mar passa per zones de protecció de l’illa.

A més es remodelarà l’estació de bombament d’aigües residuals (en endavant EBAR) de Ferreries que rep l’aigua residual del nucli urbà i la impulsa fins a la citada EDAR. S’aconseguirà així evitar els actuals problemes de desgast mecànic que afecten el bombament.
De la mateixa manera es definirà un nou traçat parcial per el col·lector d’impulsió
a l’EDAR a causa del canvi d’ubicació de l’entrada a la mateixa.