Inicio / Aguas / Transmissió dels informes analítics, relatius a aigües de consum humà, a la base de dades del SINAC, segons el R.D. 140/2003

Transmissió dels informes analítics, relatius a aigües de consum humà, a la base de dades del SINAC, segons el R.D. 140/2003

Per tal d’afavorir el compliment de l’article 30 del R.D. 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Ministeri de Sanitat i Consum ha desenvolupat una aplicació informàtica, per al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC) – http://sinac.msc.es/.

L’objectiu fonamental del SINAC és disposar d’un sistema informatitzat per identificar, a nivell nacional, la qualitat sanitària de les aigües de consum, les infraestructures dels sistemes d’abastament, des de la captació fins a la distribució d’aigua, ja sigui a través de xarxes de distribució públiques o privades, cisternes i dipòsits mòbils o fixos, així com els laboratoris que realitzen el control de la qualitat de l’aigua.

Al R.D. 140/2003 s’estableix que és obligatori la utilització i subministrament de dades en suport informàtic al SINAC per a totes les parts implicades en el subministrament d’aigua de consum humà (municipis, empreses proveïdores, laboratoris, etc).

PIMELAB ofereix als seus clients el fitxer d’intercanvi de dades per al SINAC (fitxers. xml), el que permet la transmissió de dades analítiques de manera segura i fiable amb la possibilitat de confirmar personalment la informació a remetre.