Inicio / Alimentación / Preguntes més freqüents sobre manipuladors d’aliments

Preguntes més freqüents sobre manipuladors d’aliments

És obligatòria la formació en higiene alimentària per als manipuladors d’aliments?

Sí. El personal manipulador d’aliments ha de tenir formació en higiene alimentària, d’acord amb l’activitat laboral que desenvolupa.

A qui correspon la formació del personal manipulador?

Correspon a l’operador de l’empresa alimentària la supervisió i la formació dels manipuladors.

Com poden rebre formació els manipuladors de les empreses alimentàries?

La formació dels manipuladors d’aliments pot ser impartida per la pròpia empresa alimentària en la qual realitza l’activitat el manipulador o a través d’entitats de formació externes.

Necessiten autorització sanitària les entitats que realitzen activitats de formació?

No. Les entitats formadores ja no requereixen autorització sanitària per desenvolupar la seva activitat. D’igual manera ja no existirà un registre d’entitats formadores.

Quina validesa tenen els certificats de formació emesos fins al 19 de febrer de 2010?

Són vàlids mentre duri la seva vigència.

Com pot acreditar l’empresa alimentària la formació dels seus manipuladors?

Les empreses alimentàries han d’acreditar documentalment en les visites de control oficial que els seus manipuladores han rebut formació, per això se seguirà el criteri següent en funció del grau d’implantació dels seus sistemes d’autocontrol:

 • Establiments inclosos en autocontrol sanitari Han de disposar d’un programa de formació i control dels manipuladors on ha de constar:
  • Una relació actualitzada dels manipuladors amb esment exprés al seu lloc de treball i situació de la seva formació (si l’han rebut o si estan a l’espera).
  • Descripció de les activitats i calendari de formació que l’empresa organitza per al seu personal, ja sigui directament o bé mitjançant empreses externes.
  • Si la formació la realitza una empresa externa, es comprovarà mitjançant la disposició de certificat, diploma o escrit de l’esmentada empresa.
  • Si l’empresa es decanta per la utilització de guies pràctiques correctes d’higiene, aquestes hauran de lliurar-se al personal manipulador, el qual acreditarà la seva recepció amb la firma del justificant de recepció. El seguiment o aplicació d’aquestes guies anirà amb càrrec a l’empresa.
 • Establiments no inclosos en autocontrol sanitari
  • Si la formació la realitza una empresa externa, es comprovarà mitjançant la disposició de certificat, diploma, o escrit de l’esmentada empresa.
  • Si l’empresa es decanta per la utilització de guies pràctiques correctes d’higiene, aquestes s’han de lliurar al personal manipulador, el qual ha d’acreditar la seva recepció amb la firma del justificant de recepció i compliment.

Quina és l’actuació de l’Administració sanitària en el control de la formació dels manipuladors?

Els tècnics de Protecció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació ha de comprovar el compliment dels requisits establerts en la normativa d’aplicació: Reglament (CE) 852/2004 i normativa específica segon l’activitat de l’establiment.

La comprovació que la formació ha estat adequada s’ha de realitzar en base a l’observació del personal manipulador i a través de la documentació acreditativa pertinent.