Inicio / Calidad / Una empresa de Menorca, pionera en el Marcatge CE en Àrids Reciclats

Una empresa de Menorca, pionera en el Marcatge CE en Àrids Reciclats

Una empresa de Ciutadella de reciclatge d’àrids, J. TALTAVULL S.L., és pionera a nivell de Balears en obtenir el certificat europeu (Marcatge CE) per elaborar “Arena Ecològica”.

Aquesta és la finalitat del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el qual es regula la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i demolició en fomentar la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus de la construcció i demolició, contribuint a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció, així com la utilització d’àrids, i altres productes procedents de la seva valorització.

Des de l’1 de juny del 2004, tots els àrids naturals, artificials o reciclats, que es comercialitzin i s’utilitzin en l’àmbit europeu, tant per a obra pública o privada, han de disposar del marcatge CE. El Marcatge CE és un distintiu que indica que els àrids certificats compleixen amb els requisits descrits en la Directiva 89/106/CEE de 21 de desembre de 1988 sobre Productes de la Construcció (DPC) i en les normes harmonitzades que se’ls aplica. Aquesta certificació és responsabilitat del fabricant i indica el correcte control de producció en fàbrica per part d’aquest.

El 2008, es va iniciar un projecte de R+D, en col·laboració amb PIMELAB Centre Tecnològic i l’empresa J. TALTAVULL SL, amb l’objectiu de quantificar i avaluar les prestacions dels àrids reciclats produïts en l’empresa, destinats a diferents usos, entre els quals cal destar la fabricació de formigó estructural, com a conseqüència de la incorporació del concepte d’ “àrid reciclat” en la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08. Els resultats van ser totalment satisfactoris, obtenint un formigó de característiques mecàniques (resistència a compressió) d’acord amb les seves dosificacions.

El final del camí ha estat la certificació del producte sota el Marcatge CE, recolzat en els aspectes mediambientals del projecte i en l’àmbit geogràfic en què ens situem, com és Menorca.

Actualment el laboratori PIMELAB, realitza el control de producció de la planta d’àrids reciclats per complir amb els requisits establerts en les normes de referència UNE-EN 13242:2003 + A1: 2008, i en el seu sistema de qualitat.

Per ampliar la informació i visualitzar la notícia en premsa: http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/segunda-vida-para-restos-construccion.html