Inicio / Calidad / Guía Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició (RCD’s)

Guía Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició (RCD’s)

El 17 d’octubre del 2012, es va presentar al Col·legi d’Enginyers de Camins de Madrid, la Guia Espanyola d’Àrids Reciclats Procedents de Residus de Construcció i Demolició.

La Guia presenta els requisits tècnics que han de complir els àrids reciclats i els usos recomanats per les obres de construcció, i és una iniciativa de l’Associació Espanyola de Gestors de Residus de Construcció i Demolició, GERD, que agrupa a Espanya a més de 80 empreses de reciclatge, amb presència a totes les CCAA, membre corporatiu d’AENOR i integrada en la Federació Internacional de Reciclatge FIR.

Encara que el control per a la correcta gestió d’aquests residus segueix sent l’assignatura pendent per a la majoria dels nostres ajuntaments, la guia presentada pretén ser el revulsiu de canvi de tendència d’un sector que produeix encara a Espanya uns 20 milions de tones de residus, i que d’acord amb la Directiva de Residus de la UE, un 70% s’haurien d’incorporar als processos productius.

L’objectiu d’aquesta Guia ha estat, per tant, caracteritzar tècnicament i estandarditzar els àrids reciclats a partir del reciclatge dels RCD en les recerca de les millors aplicacions i usos en obra pública i privada, garantint la durabilitat i el seu comportament mecànic i mediambiental.

La Guia inclou les recomanacions tècniques per als àrids procedents de RCD a utilitzar com a material granular en ferms, com a material tractat amb lligants hidràulics a ferms i explanacions, amb lligants hidràulics en prefabricats de formigó, amb lligants hidràulics en formigons en massa i en formigons compactats amb corró, etc.

La guia incorpora un complet catàleg d’obres on es poden veure diferents aplicacions d’àrids reciclats en tot el país.

El Centre PIMELAB posa a disposició dels interessats la Guia d’Àrids Reciclats procedents de RCD, així com de tota assistència tècnica que es requereixi.