Inicio / Edificación / Nou Reglament Europeu de Productes de Construcció UE 305/2011

Nou Reglament Europeu de Productes de Construcció UE 305/2011

L’aparició del Reglament Europeu de Productes de Construcció n º 305/2011, ha anul·lat i substituït la Directiva de Productes de Construcció el dia 1 de juliol de 2013, suposant una sèrie de canvis en els diferents aspectes i tasques a realitzar pels fabricants de productes de construcció per a la col·locació del marcatge CE en els seus productes, en particular en la documentació a elaborar i, si escau, lliurar als receptors d’aquests productes.

CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

 • El nombre de la Declaració de Prestacions.
 • El producte tipus (codi d’identificació única / tipus, lot o número de sèrie que permeti la seva identificació).
 • Nom o marca registrada i adreça de contacte del fabricant (i si escau del representant autoritzat).
 • El Sistema d’avaluació (1 +, 1, 2 +, 3 o 4).
 • Nom i número del O.N. / Tasca realitzada / pel sistema / data d’emissió.
 • El número de la norma harmonitzada.
 • L’ús o usos previstos del producte d’acord amb l’especificació tècnica harmonitzada.
 • La llista de les característiques essencials d’acord amb l’especificació tècnica harmonitzada i l’ús previst declarat.
 • Les prestacions per a aquestes característiques (almenys una) per nivells o classes o una descripció.
 • Per a les característiques que no es declari prestació posar “NPD”.
 • La informació sobre substàncies perilloses (articles 30 i 31 del Reglament REACH).
 • La signatura, lloc i data d’emissió, per i en nom del fabricant.

Per a més informació consulteu: